2017 m. balandžio 13 d. Dijana Šinkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, kartu su kitais VDAI atstovais dalyvavo susitikime su Telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Jurgita Skritaite dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB, (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) projekto.

Susitikime J. Skritaitė trumpai pristatė reglamento projekto svarstymų esminius klausimus, eigą, atkreipė dėmesį, kad šiuo metu rengia susitikimus su įvairiomis šiuo reglamentu susidomėjusiomis organizacijomis, išklausoma jų nuomonių, pastebėjimų. VDAI atstovai susitikime pateikė savo įžvalgas dėl šio reglamento suderinimo su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Pastaruoju metu VDAI ne kartą susidūrė su viešųjų įstaigų atstovais, siekiančiais išimčių tiesioginės rinkodaros pranešimų, neturint asmenų sutikimų, siuntimui, kuriais pranešama apie tam tikras visuomenines iniciatyvas. Šiuo metu tokios organizacijos atsiduria akligatvyje, nes Lietuvos teisės aktai nenumato joms išimtinių sąlygų. Rengiamas reglamentas bus tiesioginio taikymo dokumentas visose ES valstybėse narėse, taigi, kiekviena valstybė turi galimybę prisidėti prie šio teisės akto rengimo. Ne išimtis ir Lietuva. Atsižvelgdama į tai, kad minėtame reglamento projekte numatomi elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčiamos tiesioginės rinkodaros principai, VDAI nori paraginti visas suinteresuotas grupes aktyviai dalyvauti rengiant šį teisės aktą, kelti rūpimus klausimus ir teikti pasiūlymus ES institucijoms, inicijuojančioms viešąsias konsultacijas, arba susisiekite su Telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Jurgita Skritaite.