Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinei organizacijai išdavimas

  Paslaugos aprašymas Duomenų valdytojai, ketindami perduoti asmens duomenis duomenų gavėjams į trečiąsias valstybes ar tarptautinei organizacijai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 46 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais privalo gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) leidimą. Leidimas yra išduodamas, jeigu Inspekcija nusprendžia, kad duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.
  Prašymą išduoti leidimą duomenų valdytojas gali pateikti:
  1. Raštu (tiesiogiai atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį),
  2. Elektroniniu būdu:
  2.1. Inspekcijos elektroninio pašto adresu ada@ada.lt. (elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad Inspekcija galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą bei Pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir Pranešimą pateikusį asmenį.).
  2.2. Naudojantis elektronine paslaugų sistema (toliau - EPS) (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
  Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas elektroninio pranešimo patvirtinimas nurodytu el. paštu, kad prašymas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.
  Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakymą išduoti leidimą perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinei organizacijai Inspekcija duomenų valdytoją informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas prašymas: per EPS, elektroniniu paštu arba paštu.
  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
  Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
  Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
  Paslaugos vadovas Justina Ragelskienė tel. 852197270
  Paslaugos vykdytojas
  Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą
  Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
  Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
  2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 1T-52(1.12.) „Dėl prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojamos formos patvirtinimo" -
  3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).
  4. 2018 m. liepos 18 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E) „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  Informacija atnaujinta 2018-07-19 11:52:52

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.