2018 M. PUSMEČIO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS STATISTIKA

 

KONSULTACIJOS. Suteikta 4 649 konsultacijos, iš jų 561 asmenims ir 4 088 – duomenų valdytojams.

RENGINIAI. 48 renginiuose skaityti 56 pranešimai asmens duomenų ir privatumo apsaugos temomis, daugiausia dėl BDAR naujovių. Renginių dalyvių skaičius – apie 2 800.

SUSITIKIMAI. Įvyko 45 darbiniai susitikimai su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais.

INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS. Parengta 134 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės. Iš jų atsakyta į 80 žiniasklaidos paklausimų, dalyvauta 16 radijo ir 21 televizijos laidoje, paskelbta 17 naujienų interneto svetainėje ir rengtos kitos priemonės daugiausia duomenų apsaugos reformos ir BDAR taikymo klausimais.

TEISĖS AKTAI. Parengta 4 teisės aktai. Suderinta 238 teisės aktai ir duomenų valdytojų dokumentai.

SKUNDAI. Išnagrinėta 312 asmenų skundų, iš jų:
- 92 dėl tiesioginės rinkodaros
- 32 dėl skolininkų duomenų
- 66 dėl vaizdo duomenų
- 41 dėl duomenų tvarkymo internete
- 32 dėl skolininkų duomenų
- 24 dėl valstybės registrų
- 19 dėl asmens kodo
- 18 dėl ypatingų asmens duomenų.
Daugiau skundų nagrinėta dėl privataus sektoriaus – 297, dėl valstybės institucijų – 42 ir kt. Gegužės 25 d. pradėjus taikyti BDAR jau gauta apie 150 skundų.

TIKRINIMAI. Atlikta 122 duomenų valdytojų tikrinimai. Atlikus tikrinimus duomenų valdytojams pateikta 20 nurodymų dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo, dėl organizacinių, techninių priemonių, dėl duomenų tvarkymo principų, dėl duomenų teikimo ir dėl duomenų subjektų teisių.

Naujovė! DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI. Neseniai pradėtame taikyti BDAR numatyta pareiga informuoti VDAI apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą. Apie tokio pareigūno paskyrimą pranešė 685 organizacijos, iš jų 227 viešieji juridiniai asmenys, 458 privatūs juridiniai asmenys. Daugiausia pranešusiųjų verčiasi prekių ir paslaugų – 364, 134 – valstybės institucijų ir įstaigų, 81 – sveikatos priežiūros, 61 – finansų institucijų, 38 – švietimo ir kultūros, 2 – teisėsaugos ir teisėtvarkos bei 11 – kita veikla.

TARPTAUTINĖ VEIKLA. Teikta 42 pozicijos dėl įvairių Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų.

LEIDIMAI Į 3 ŠALIS. Išduota 6 leidimai teikti asmens duomenis į užsienį, suderinta 13 įmonėms privalomų taisyklių (angl. Binding Corporate Rules (BCR)).

PAGALBA ĮGYVENDINTI TEISES. Išnagrinėta 27 asmenų prašymai, padedant įgyvendinti teisę susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis.

IŠANKSTINĖ PATIKRA. Išnagrinėta 340 pranešimų dėl išankstinės patikros, suteikta 316 leidimų tvarkyti duomenis (nuo gegužės 25 d., pradėjus taikyti BDAR, šios veiklos inspekcija nebevykdo).

REGISTRAS. Išnagrinėta 887 duomenų valdytojų pranešimai dėl duomenų tvarkymo, iš jų įregistruota 323, atsisakyta įregistruoti 70, 253 paprašyta patikslinimo, išregistruota 8 (nuo gegužės 25 d., pradėjus taikyti BDAR, šios veiklos inspekcija nebevykdo).