Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Reforma. Teisės aktai

  TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas (ES) 2016/679)

  Dėmesio! Reglamentas (ES) 2016/679, patogus skaityti


  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (Direktyva)

   

  LIETUVOS TEISĖS AKTAI

  Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva, visose ES valstybėse narėse vykdomos asmens duomenų ir privatumo apsaugos srities reformos. Ne išimtis ir Lietuva. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje bei rengia įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus, o VDAI dalyvauja rengiant įstatymų projektus, rengia kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus.

   

  VDAI parengė įstatymų projektų pasiūlymus
  VDAI, atsižvelgdama į plačias pasirengimo asmens duomenų apsaugos reformai ES apimtis, 2016 m. birželio mėn. pradėjo rengti pasiūlymų projektus dėl reikiamų keisti įstatymų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir jau 2016 m. IV ketvirtį šiuos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto pateikė Teisingumo ministerijai.

   

  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

   


  Policijos duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimas


  2017 m. VDAI parengė Vyriausybės nutarimų projektų pasiūlymus ir pateikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo projektą;

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

   

  2018 m. VDAI planuoja parengti Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų:

  • Vadovaujantis (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) projekto 7 straipsnio 2 dalimi, sertifikavimo įstaigos, pageidaujančios būti akredituotos, savo akreditavimo išlaidas apmoka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintus įkainius. Atsižvelgiant į tai, parengti pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl sertifikavimo įstaigų akreditavimo išlaidų apmokėjimo įkainių;

  • Vadovaujantis ADTAĮ projekto 7 straipsnio 3 dalimi, už akreditavimo pažymėjimų išdavimą mokama valstybės rinkliava. Taip pat ADTAĮ projekte nelieka pagalbos duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Atsižvelgiant į tai, planuojama parengti pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių papildymo“ pakeitimo.

   

   

  2018 m. gegužės 25 d. įsigalios šie 2017–2018 m. priimti 7 VDAI direktoriaus įsakymai:


  2018-2019 m. VDAI planuoja patvirtinti VDAI direktoriaus įsakymų projektus:

  • „Dėl Pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • „Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“;
  • „Dėl Akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
  • „Dėl Sertifikavimo kriterijų patvirtinimo“;
  • „Dėl Sertifikavimo įstaigų akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
  • „Dėl Standartinių duomenų apsaugos sąlygų patvirtinimo“;
  • „Dėl VDAI direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-34(1.12) „Dėl Duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per VDAI, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  • „Dėl VDAI vykdomų tyrimų ir (ar) tikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
  • „Dėl Akreditavimo ir akreditavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms suteikimo tvarkos aprašo“;
  • „Dėl išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių“ ir kt.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 10:25:28

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.