Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Prašymas susipažinti su asmens duomenimis, tvarkomais pagal ES ir JAV TFSP susitarimą

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – ES ir JAV TFSP susitarimas) 15 straipsnis suteikia galimybę kiekvienam asmeniui susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais pagal šį susitarimą. ES ir JAV TFSP susitarimo 16 straipsnis numato asmens teisę ištaisyti duomenis, juos ištrinti ar sustabdyti jų tvarkymą, jei duomenys yra netikslūs ar jei jie tvarkomi nesilaikant šio susitarimo. ES ir JAV TFSP susitarimo 15 ir 16 straipsniai numato, kad asmenys šiomis teisėmis gali pasinaudoti pateikę atitinkamus prašymus nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai), kuri juos perduoda Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentui (toliau – departamentas).

Prašymus gali pateikti tik asmenys, turintys vieną iš ES valstybių narių pilietybę ar nuolat gyvenantys vienoje iš ES valstybių.

Norėdami pateikti prašymą pagal ES ir JAV TFSP susitarimo 15 ir 16 straipsnius, prašome Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) atsiųsti ar pateikti vietoje užpildytas ir pasirašytas:

1) Tapatybę patvirtinančią formą (forma A);

2) Prašymo susipažinti pagal 15 straipsnį formą (Forma B) ar/ir Prašymo ištaisyti, ištrinti ar sustabdyti pagal 16 straipsnį formą (Forma C);

3) Atsisakymo formą (Forma D);

4) Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jei vietoje, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo kopija nėra daroma).

Ši informacija yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų prašymą.

Papildoma informacija gali būti pateikta atskiru laišku. Prašome nurodyti, jog Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikta papildoma informacija būtų siunčiama departamentui. Nesant aiškaus sutikimo perduoti papildomą informaciją departamentui, ši informacija neliks Inspekcijoje ir nebus naudojama departamento, siekiant įvykdyti Jūsų prašymą.

Teikiant prašymą turi būti patvirtinta Jūsų asmens tapatybė, pateikiant savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su Jūsų nuotrauka ir parašu, t. y. vairuotojo pažymėjimas, pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas oficialus dokumentas su Jūsų nuotrauka ir parašu. Siunčiant prašymą paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Inspekcija patvirtins Jūsų asmens tapatybę pagal Jūsų pateiktą informaciją. Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nebus siunčiama departamentui, ji liks Inspekcijoje. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius, po to kai bus išnagrinėtas Jūsų prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bus sunaikinta (jei ji bus pateikta).

Pagal Jūsų gautą prašymą Inspekcija išsiųs Formą D ir Formą(-as) B ir/ar C departamentui. Inspekcija informuos apie Jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir gavusi departamento atsakymą, nedelsiant Jums pateiks atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad departamento atsakyme į Jūsų prašymą gali būti pateikta ribota informacija, atsižvelgiant į Terorizmo finansavimo sekimo programos esmę.

Daugiau informacijos apie ES ir JAV TFSP susitarimą ir prašymus pagal ES ir JAV TFSP susitarimo 15 ir 16 straipsnius galima rasti www.treasury.gov/tftp.


Formos:

Forma A (tapatybės patvirtinimo forma);

Forma B (prašymo susipažinti pagal 15 straipsnį forma);

Forma C (prašymo ištaisyti, ištrinti ar sustabdyti pagal 16 straipsnį forma);

Forma D (atsisakymo forma).


Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų sąrašas;

Galiojančių nacionalinių tapatybės patvirtinimo dokumentų sąrašas.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-02 14:01:44