Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Prašymų dėl informacijos ir dokumentų gavimo nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas Prašymų dėl informacijos ir dokumentų gavimo nagrinėjimas – tai fizinių asmenų ir juridinių asmenų prašymų nagrinėjimas, teisės aktų nustatytos informacijos teikimas, archyvo dokumentų išdavimas asmenims Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) kompetencijos klausimais. Prašymas yra suprantamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į VDAI, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie VDAI veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į VDAI, kaip archyvo dokumentų ar pažymų išdavimas ir pan.

Prašymą asmuo gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI el. pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
(Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir prašymo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį)

Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas elektroninio pranešimo patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad Pranešimas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.

Apie surinktus duomenis ir informaciją VDAI duomenų subjektą informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas prašymas: per EPS, el. paštu arba paštu.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų subjektams
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Administravimo skyrius
Paslaugos vadovas Marija Tamulevičienė tel. 852197262
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)
Informacija atnaujinta 2018-02-15 13:28:39