Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) atliko asmens duomenų skelbimo interneto svetainės dalyje, susijusioje su vykdomu teritorijų planavimu, teisėtumo patikrinimą 10 savivaldybių administracijų.

Tikrinimų metu nustatyta, kad 4 savivaldybių administracijos neskelbia fizinių asmenų duomenų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentais bei statinio projektiniais pasiūlymais. 2 savivaldybių administracijos fizinių asmenų duomenis, susijusius su teritorijų planavimo dokumentais bei statinio projektiniais pasiūlymais, savivaldybės interneto svetainėse skelbia nepažeisdamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ). 4 savivaldybių administracijose nustatyta ADTAĮ pažeidimų. Šioms savivaldybėms VDAI pateikė nurodymus pašalinti nustatytus pažeidimus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai organizacijos turi teisės aktais numatytus įpareigojamus viešinti tam tikrą informaciją, kurioje esama ir asmens duomenų, jos turi laikytis visų tinkamam asmens duomenų tvarkymui numatytų reikalavimų. Iš savivaldybių administracijose atliktų tikrinimų matyti, kad informacijos viešintojams ypač svarbu atkreipti dėmesį į skelbiamos informacijos apimtį ir skelbimo terminų laikymąsi.

Apimtis. Nors asmens duomenis skelbti įpareigota organizacija turi prieigą prie didelio kiekio duomenų, pavyzdžiui, pateikiamų tam tikroje informacinėje sistemoje, tačiau tai nereiškia, kad jie visi gali būti išviešinti. Skelbiant duomenis svarbu atrinkti tik tuos, kuriuos skelbti įpareigoja teisės aktai. Tam, kad būtų užtikrintos tinkamos duomenų saugumo priemonės, asmens duomenis skelbianti organizacija turi nustatyti taisykles, numatančias kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti, kokia informacija negali būti skelbiama, kaip turi būti suformuoti skelbimui teikiami dokumentai. Be kita ko, svarbu nepamiršti, kad ADTAĮ nustatytas imperatyvus draudimas asmens kodą skelbti viešai.

Terminai. Kitas svarbus informacijos viešinimo aspektas, kurioje esama asmens duomenų, kad tokia informacija viešai prieinama būtų tik nustatytą laikotarpį. Pasibaigus teisės aktuose nustatytam duomenų skelbimo terminui, tokios informacijos skelbimas, pavyzdžiui, organizacijos tinklalapyje turi būti nutrauktas. Pagal ADTAĮ asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.  

Daugiau informacijos galite rasti savivaldybių tikrinimų apibendrinime>>