Kaip duomenų valdytojui informuoti apie vykdomą vaizdo stebėjimą informacinėje lentelėje?

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sulaukia klausimų, kaip teisingai informuoti apie vykdomą vaizdo stebėjimą 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

Atkreipiame dėmesį, kad BDAR nenumato atskiro vaizdo stebėjimo vykdymo reguliavimo, todėl jis turi atitikti bendrus reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Kai vaizdo stebėjimas vykdomas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, privaloma įvertinti, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjektų interesus arba pagrindines teises ir laisves.

BDAR preambulės 39 punkte nustatyta, kad bet kuris asmens duomenų tvarkymas turėtų būti teisėtas ir sąžiningas. Taikant skaidrumo principą, fiziniams asmenims turėtų būti aišku, kaip su jais susiję asmens duomenys yra renkami, naudojami, su jais susipažįstama arba jie yra kitaip tvarkomi, taip pat kokiu mastu tie asmens duomenys yra ar bus tvarkomi. Pagal skaidrumo principą informacija ir pranešimai, susiję su tų asmens duomenų tvarkymu, turi būti glausti, skaidrūs, lengvai prieinami ir suprantami, pateikiami aiškia ir paprasta kalba.

Skaidrumo principas visų pirma susijęs su duomenų subjektų informavimu apie duomenų valdytojo tapatybę ir duomenų tvarkymo tikslus, taip pat su tolesniu informavimu, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir skaidrus duomenų tvarkymas atitinkamų fizinių asmenų atžvilgiu, jų teise gauti patvirtinimą dėl su jais susijusių asmens duomenų tvarkymo ir teise tuos duomenis gauti. Fiziniai asmenys turėtų būti informuoti apie su asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, apsaugos priemones bei teises ir apie tai, kaip naudotis savo teisėmis tokio asmens duomenų tvarkymo srityje.

BDAR preambulės 60 punkte pasisakoma, kad pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų tvarkymo principus duomenų subjektui pranešama apie vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir jos tikslus. Duomenų valdytojas turėtų pateikti duomenų subjektui visą papildomą informaciją, kuri būtina tam, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir skaidrus duomenų tvarkymas, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes ir kontekstą.

Taigi duomenų valdytojas, įgyvendindamas BDAR 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą atskaitomybės principą, vykdydamas vaizdo stebėjimą yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama bent ši informacija:

  • apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
  • duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas, duomenų valdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas ir (arba) telefono ryšio numeris);
  • asmens duomenų tvarkymo tikslas;
  • nuoroda į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą (t. y. BDAR 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, šio reglamento 15–22 ir 34 straipsniuose nustatytų duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir kt.), pavyzdžiui, nuoroda į interneto svetainę, kontaktinis telefonas ar kt.

Informaciją apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, rekomenduojama pateikti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pavyzdžiui, vaizdo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad vien tik lentelės, kurioje pavaizduota vaizdo kamera, pakabinimas nėra laikomas tinkamu BDAR reikalavimus atitinkančiu duomenų subjekto informavimu.

Toliau pateikiami keli galimi informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai.

 

 1 pavyzdys

ASMENŲ APSAUGOS TIKSLU
TERITORIJOJE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 (vaizdo kameros simbolis)

 Viešoji įstaiga „ABC“
Pakalnės g. 100, Vilnius, Tel. (8 5) 000 0000

 

Išsamesnė informacija:
www.infoabc.lt/politika, telefonu arba el. paštu: info@abc.lt

 

2 pavyzdys

ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLU
PATALPOSE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

(vaizdo kameros simbolis)

 

UAB „ABC“
Vaizdo įrašai saugomi 8 kalend. d.
Duomenų apsaugos pareigūno tel. 8 600 00000

 

Plačiau apie vykdomą vaizdo stebėjimą:
www.infoabc.lt, telefonu arba el. paštu: info@abc.lt

 

3 pavyzdys

TURTO APSAUGOS TIKSLU
VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

(vaizdo kameros simbolis)

 

Vardenis Pavardenis
Tel. 8 600 00000

Vaizdo įrašai saugomi 1 savaitę

 

Plačiau apie vykdomą vaizdo stebėjimą:
telefonu arba el. paštu: abc@abc.lt

 

Duomenų valdytojas gali pasirinkti, kokią kitą papildomą informaciją pateikti informacinėje lentelėje.