Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Istorija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) įsteigta 1996 m. spalio mėn., vykdant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo nuostatas bei atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, ir buvo pavaldi Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijai.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įsteigimo“.

VDAI veiklą pradėjo 1997 m. vasario mėn., kai Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija konkurso būdu išrinko VDAI viršininką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 122 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Pirmoji VDAI vadovė – Ona Jakštaitė.

ADTAĮ, priimtame 1996 m. birželio mėn., VDAI buvo įvardyta kaip institucija, kontroliuojanti informacinių sistemų duomenų apsaugą bei duomenų teikimo ir naudojimo teisėtumą, tais pačiais metais priimtame Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme – kaip institucija, kontroliuojanti valstybės registrų ir kitų valstybės informacinių sistemų duomenų apsaugą bei duomenų teikimo ir naudojimo teisėtumą. Kadangi šie įstatymai iš esmės apėmė tik valstybės informacines sistemas, VDAI buvo pavesta asmens duomenų tvarkymo priežiūra valstybiniame sektoriuje, taip pat kompiuterių programų bei duomenų bazių teisinės apsaugos priežiūra, valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų priežiūra.

1998 m. kovo mėn. pakeistas ADTAĮ praplėtė VDAI vykdomą asmens duomenų tvarkymo priežiūros veiklą – nuo valstybinių informacinių sistemų iki privačių. VDAI suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

2000 m. gruodį, panaikinus Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministeriją, VDAI tapo pavaldi Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 620 „Dėl buvusių Statybos ir urbanistikos ministerijos, Europos reikalų ministerijos, Ryšių ir informatikos ministerijos ir jų institucijų reorganizavimo tvarkos bei terminų“.

2001 m. sausio mėn. įsigaliojo ADTAĮ pakeitimo įstatymas. VDAI, vadovaujantis šiuo įstatymu, reorganizuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigą. Atsižvelgus į šiuos pakeitimus VDAI paskirta atsakinga už 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) (toliau – Europos Tarybos Konvencija ETS Nr. 108) nuostatų įgyvendinimą bei nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje patikrinimo atlikimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“.

2003 m. liepos mėn. įsigaliojo ADTAĮ redakcija, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Nuo 2007 m. kasmet sausio 28 d. VDAI, kaip ir visų Europos Sąjungos valstybės narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, mini Europos duomenų apsaugos dieną. Sausio 28-oji – diena, pažyminti Europos Tarybos Konvencijos ETS Nr. 108 metines. Ši diena pradėta minėti Europos Tarybos iniciatyva, kuriai pritarė ir Europos Komisija. Europos Sąjungos valstybės tą dieną organizuoja įvairius renginius apie asmens duomenų apsaugą, siekdamos, kad kuo daugiau Europos gyventojų sužinotų apie savo teises šioje srityje.

2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos ADTAĮ. Šis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai užtikrina aiškesnį asmens duomenų tvarkymo reguliavimą, efektyvesnę asmens duomenų tvarkymo priežiūrą, padeda geriau ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis, labiau užtikrina VDAI nepriklausomumą. Įsigaliojus naujos redakcijos ADTAĮ, VDAI direktorius dr. Algirdas Kunčinas, paskirtas į pareigas 2006 m., nuo 2009 m. sausio 1 d. šias pareigas paskirtas eiti penkerių metų kadencijai.

2009 m. kovo 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 1, 3, 7, 12, 34, 77 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo bei ADTAĮ papildymo nauju priedu įstatymas, kuriam įgyvendinti VDAI parengė du poįstatyminius teisės aktų projektus: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Statistinių duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnyje, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. VDAI šiais nutarimais buvo suteikti papildomi įgaliojimai: kaupti informaciją apie ERĮ 65 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų, reikalingų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, teikimą kompetentingoms institucijoms ir kasmet pateikti Europos Komisijai statistinius duomenis, nurodytus ERĮ 70 straipsnyje. Dėl ERĮ pakeitimų ir papildomų įgaliojimų atitinkamai išsiplėtė VDAI veikla prižiūrint ERĮ 1 priede nurodytų duomenų saugojimo ir naudojimo teisėtumą.

Lietuvoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo įgyvendinimo priežiūros institucija paskirta VDAI – Lietuvoje veikianti nepriklausoma asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija. VDAI numatyta pareiga kaupti informaciją apie ERĮ nurodytų duomenų dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais teikimą kompetentingoms institucijoms ir kasmet teikti šios informacijos pagrindu sukauptus statistinius duomenis Komisijai. 2014 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 Duomenų saugojimo direktyva pripažinta negaliojančia.

2009 m. pabaigoje įsigaliojusi Lisabonos sutartis įtvirtino asmens teisę į asmens duomenų apsaugą: „Kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“. Sutarties įsigaliojimas svarbus duomenų apsaugai, nes:
- Asmens teisė į asmens duomenų apsaugą nedviprasmiškai įtvirtinama dviejuose ES dokumentuose: Lisabonos sutartyje ir ES Pagrindinių teisių chartijoje;
- Lisabonos sutarties 16b straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmens teisės į duomenų apsaugą priežiūrą vykdo nepriklausoma institucija.

2011 m. rugsėjo 19 d. VDAI kartu su 42 kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiomis institucijomis prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų. Šia deklaracija VDAI įsipareigojo pirmuosius metus prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių, skirti išteklių šių ūkio subjektų konsultavimui, metodinės pagalbos teikimui.

2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo ADTAĮ pakeitimai ir jo papildymai 131, 151, 351, 411 straipsniais.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojus Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymui, VDAI buvo paskirta atsakinga už šio įstatymo vykdymo priežiūrą.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 1 dalį VDAI dalyvauja formuojant politiką Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pavestoje asmens duomenų apsaugos valdymo srityje ir ją įgyvendina.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. VDAI pradėjo teikti e. paslaugas. 2013 m. pabaigtas informacinių sistemų susiejimo ir modernizavimo projektas „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema“, finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“. Įgyvendinus projektą VDAI pradėjo teikti 4 e. paslaugas gyventojams ir 7 verslui.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d. Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Duomenų apsaugos srityje Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu tęsė derybas, siekdama esminės pažangos dėl duomenų apsaugos paketo. Pasiūlymais siekta reaguoti į globalizacijos procesus ir sparčią informacinių technologijų plėtrą (socialinių tinklų, debesų kompiuterijos atsiradimą), sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams geriau kontroliuoti savo asmens duomenis skaitmeninėje erdvėje. Didesnis pasitikėjimas informacinės visuomenės paslaugomis skatina šių paslaugų inovacijų plėtrą ir tiesiogiai prisideda prie Europos skaitmeninės ekonomikos augimo.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar vienai penkerių metų kadencijai VDAI direktoriumi paskyrė dr. Algirdą Kunčiną.

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, kurio 4 straipsnio 2 dalis numato, kad VDAI formuojant kibernetinio saugumo politiką dalyvauja tiek, kiek šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms atlikti reikia nustatyti viešojo administravimo subjektų, valdančių valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų veiklos teisinį reguliavimą. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad kibernetinio saugumo politiką pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Ryšių reguliavimo tarnyba, VDAI ir Policijos departamentas. Šio įstatymo 11 straipsnyje numatyti VDAI įgaliojimai kibernetinio saugumo srityje.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-09 09:15:41