Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Išankstinė konsultacija (BDAR)

Paslaugos aprašymas Duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, konsultuojasi su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, jeigu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) 35 straipsnį atliktame poveikio duomenų apsaugos vertinime nurodyta, kad tvarkant asmens duomenis kiltų didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms duomenų valdytojui nesiėmus priemonių pavojui sumažinti.
Pagrindinė informacija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 56 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Dovilė Almanienė tel. 852127277
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas interesantui Kreipdamasis į Inspekciją dėl išankstinės konsultacijos, duomenų valdytojas turi pateikti prašymą dėl išankstinės konsultacijos, kuriame turi būti pateikta Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnio 3 dalies a, b, c ir d punktuose nurodyta informacija:
1. Duomenų valdytojo duomenys;
2. Atitinkamos duomenų tvarkymo procese dalyvaujančio duomenų valdytojo, bendrų duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų atsakomybės sritys, visų pirma, kai duomenys tvarkomi įmonių grupėje (kai taikoma);
3. Numatyti duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės;
4. Nustatytos priemonės bei apsaugos priemonės duomenų subjektų teisėms ir laisvėms apsaugoti pagal šį Reglamentą (ES) 2016/679;
5. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (kai taikoma);
6. Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnyje numatytas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

Išankstinė konsultacija yra suteikiama ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo Prašymo gavimo. Terminas gali būti pratęstas šešioms savaitėms, atsižvelgiant į numatyto duomenų tvarkymo sudėtingumą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Informacija atnaujinta 2018-06-14 08:16:36