Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Apie mus

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų apsauga – tai teisinių, techninių, organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenimis nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo, kiek tai susiję su žmogaus konstitucine teise į privataus gyvenimo neliečiamumą. Asmens duomenų apsauga yra viena iš žmogaus teisių gynimo sričių, o žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą yra viena iš pamatinių žmogaus teisių, priskirtinų prie modernių teisių, būdingų išsivysčiusioms šalims. Demokratinėje teisinėje visuomenėje svarbi pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų, žmogaus teisės gauti ir skleisti informaciją bei teisės į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

„Kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“, – tokia nuostata apie asmens duomenų apsaugą, kaip vertybę, įtvirtinta 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusiame reikšmingame Europos Sąjungos teisės akte – Lisabonos sutartyje. Siekiant suvienodinti asmens duomenų tvarkymo taisykles visose Europos Sąjungos valstybėse narėse yra vykdoma asmens duomenų apsaugos reforma ir naujas asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.


KAS YRA VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA (VDAI)?

VDAI yra viena iš žmogaus teisių gynimo institucijų Lietuvoje. Tiksliau sakant, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri rūpinasi, kad būtų ginama žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, tvarkant asmens duomenis profesiniais tikslais, kad asmens duomenų apsauga Lietuvoje atitiktų Europos Sąjungos teisinius reikalavimus ir būtų tinkamai užtikrinama informacinės visuomenės aplinkoje.  

1997 m. veiklą pradėjusi VDAI 2017 m. minės 20 metų veiklos sukaktį. Šiuo metu VDAI yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo sričiai. VDAI dalyvauja formuojant Lietuvos asmens duomenų apsaugos politiką ir ją įgyvendina.

VDAI MISIJA

Ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis.

 

STRATEGINIS TIKSLAS

Užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą, vykdant efektyvią duomenų valdytojų priežiūrą ir didinant visuomenės informuotumą duomenų apsaugos srityje.

SVARBIAUSIA VDAI VEIKLA

Padėti duomenų subjektams* apginti teisę į duomenų apsaugą ir privatumą
Žmogui kilus įtarimų, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi galimybę kreiptis į VDAI ir pateikti skundą, kad jo atvejis būtų ištirtas.

Padėti duomenų valdytojams** tinkamai valdyti ir tvarkyti asmens duomenis
VDAI tvarko Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą, į kurį registruojami Lietuvos duomenų valdytojai, norintys tvarkyti ar jau tvarkantys asmens duomenis. VDAI prieš įregistruodama išnagrinėja kiekvieną atvejį ir įregistruoja naują duomenų valdytoją. Esant netikslumų, VDAI padeda duomenų valdytojui tinkamai sutvarkyti reikiamus dokumentus, arba neleidžia tvarkyti asmens duomenų, jeigu tai prieštarauja Lietuvoje galiojančioms teisės normoms.

Kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą
VDAI vykdo prevencinę veiklą, kad išsiaiškintų netinkamo asmens duomenų tvarkymo atvejus ir nurodo duomenų valdytojams pasitaisyti arba sustabdyti neteisėtą asmens duomenų tvarkymą.

Rengti ir derinti teisės aktus, užtikrinančius asmens duomenų ir privatumo apsaugą
VDAI rengia tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti reikiamus teisės aktus ir derina tuos dokumentus, kuriuos rengia duomenų valdytojai.

Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus asmens duomenų apsaugos srityje
VDAI dalyvauja tarptautinių darbo grupių veikloje, atlieka tikrinimus pagal tarptautinius pavedimus, prisideda prie tarptautinių asmens duomenų apsaugos srities teisės aktų rengimo.

Didinti visuomenės informuotumą asmens duomenų apsaugos klausimais
VDAI rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai, duomenų subjektams ir duomenų valdytojams, skelbia informaciją interneto svetainėje, rengia naujienų biuletenius, viešąsias konsultacijas, metodinius dokumentus, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, skaito pranešimus ir kitais būdais dalijasi asmens duomenų apsaugos srities žiniomis su visuomene.VDAI PADEDA GINTI ŠIAS ŽMOGAUS TEISES

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
  • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, kai asmens duomenys tvarkomi netinkamai.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.


Kiekvienas asmuo gali įgyvendinti šias savo teises pirmiausia kreipdamasis tiesiogiai į duomenų valdytoją. Su duomenų valdytoju nepavykus susitarti, pagalbą suteiks VDAI. VDAI gali ištirti Jūsų skundą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo. Taip pat VDAI teikia paslaugą duomenų subjektui, norinčiam įgyvendinant savo teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais asmens duomenimis.


PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI LIETUVOJE

Lietuvoje pagrindinis asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo teisės aktas:
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 2016 m. jam sukako 20 metų.

Asmens duomenų apsauga taip pat įtvirtinta:
- Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
- Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatyme
- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme
- Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse ir kt.


BAUDOS UŽ PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMUS

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė 1984-ųjų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Įsigaliojus šiam naujam teisės aktui, padidėjo baudos ir už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Jos reglamentuotos 82 ir 83 kodekso straipsniuose.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad pažeidus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo asmens duomenų apsaugos srities nuostatas gali būti skiriama baudos:
- asmenims 150–580 Eur, už pakartotinį pažeidimą 550–1 200 Eur;
- juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 300–1 150 Eur, už pakartotinai padarytus nusižengimus 1 100–3 000 Eur.

 

*Duomenų subjektas – tai žmogus, kurio asmens duomenys naudojami ar kitaip tvarkomi kitais, ne asmeniniais ar su namų ūkiu susijusiais tikslais.
**Duomenų valdytojas – tai įmonė, įstaiga, organizacija ar profesine veikla užsiimantis asmuo, naudojantis ar kitaip tvarkantis asmens duomenis.KO NEDARO VDAI?

VDAI, kaip ir kiti duomenų valdytojai, tvarko tik savo darbuotojų ir asmenų, kurie kreipiasi gauti tam tikrų paslaugų, asmens duomenis, tačiau VDAI neturi, nekaupia, jokiais tikslais ir priemonėmis netvarko Lietuvos gyventojų duomenų registruose ir informacinėse sistemose.

VDAI nekontroliuoja asmeniniais poreikiais tvarkomų asmens duomenų, pavyzdžiui, Jūs nufilmuojamas kito žmogaus vaizdo registratoriumi ar patenkate į kito žmogaus darytą fotografiją. Asmuo, nukentėjęs dėl asmeniniais poreikiais tvarkomų asmens duomenų, savo teises į asmens duomenų apsaugą ir privatumą turi galimybę apginti kreipdamasis į teismą.

VDAI nekontroliuoja asmens duomenų tvarkymo veiklos visuomenės informavimo priemonėse. Veiklą, susijusią su asmens duomenų skelbimu žiniasklaidoje, viešai internete ar kitomis visuomenės informavimo priemonėmis, prižiūri ir kontroliuoja Žurnalistų etikos inspektorius. Tokiu atveju asmuo, norėdamas apginti savo teises į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, turi kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

VDAI neturi teisės kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo, kurį atlieka teismai, vykdydami teisingumą, tačiau VDAI turi teisę prižiūrėti, kad teismų raštinės tinkamai tvarkytų asmens duomenis.

VDAI nekontroliuoja mirusiųjų asmens duomenų tvarkymo.

Ne VDAI kompetencija tirti atvejus, kai, pasinaudojant asmens duomenimis, daroma nusikalstama veika, pavyzdžiui, įvykdoma asmens tapatybės vagystė, neteisėtai prisijungiama prie el. banko paskyros ir pavagiami pinigai, perkamos ir parduodamos duomenų bazės su asmens duomenimis. Tokius atvejus tiria teisėsaugos institucijos, pavyzdžiui, policija.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-22 07:41:02