Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui – 20 metų

 

KĄ REGULIUOJA ADTAĮ

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis.  Šis įstatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas. Įstatymas nustato fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. Jis netaikomas tuomet, kai asmens duomenys tvarkomi tik asmeniniais poreikiais, nesusijusiais su verslu ar profesija, ir mirusių asmenų duomenims tvarkyti.

Asmens duomenų apsauga laikoma viena pagrindinių žmogaus teisių gynimo sričių, o žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą yra viena iš pamatinių žmogaus teisių, priskirtinų prie modernių teisių, būdingų išsivysčiusioms šalims. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir tapus demokratine teisine valstybe kilo poreikis ginti žmogaus privatų gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, todėl 1996 m. birželio 11 d. buvo priimtas ADTAĮ. Pirmosios redakcijos ADTAĮ sudarė tik 14 straipsnių. Juose buvo nustatyta kai kurie bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai ir duomenų subjektų teisės. Jame trūko teisėto tvarkymo kriterijų apibrėžimo ir sąžiningo tvarkymo principų.

 

Į ADTAĮ PERKELTOS EUROPINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGULIAVIMO NUOSTATOS

ADTAĮ buvo iš esmės peržiūrėtas ir naujos redakcijos įstatymas priimtas 2000 m. liepos 17 d. Jis buvo praplėstas iki 29 straipsnių, o jo tikslas buvo įgyvendinti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB ir Europos Tarybos konvenciją Nr. ETS 108. Į ADTAĮ buvo perkelti minėtoje konvencijoje ir direktyvoje įtvirtinti sąžiningo tvarkymo principai bei bendrieji ir ypatingų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai. Be to, į šį įstatymą buvo įrašytos detalios nuostatos, reglamentuojančios priežiūros institucijos kompetenciją duomenų apsaugos srityje.

Nors europinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos buvo perkeliamos į ADTAĮ ir anksčiau, tačiau 2003 m. ADTAĮ redakcijoje tai įtvirtinta galutinai. Lietuvai ruošiantis tapti Europos Sąjungos valstybe nare ADTAĮ buvo suderintas su pagrindiniu ES asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiu teisės aktu – su 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Nuo 2003 m. nustatant priežiūros institucijos galias kaip atsakinga institucija yra įvardijama Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Taip pat pakeistas teisinis VDAI statusas – ji nebėra pavaldi Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, o yra bendrai atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei.


ADTAĮ KEITIMAI

Technologijų vystymasis, informacinės visuomenės pokyčiai, įgyta patirtis, teisinės praktikos formavimasis paskatina keisti, atnaujinti ar įtraukti naujas įstatymo nuostatas. Prieš 20 metų priimtas ADTAĮ jau buvo pakeistas 10 kartų, iš jų 3 kartus šis įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija (ADTAĮ keistas 1998 m., 2000 m., 2002 m. du kartus, 2003 m., 2004 m., 2008 m., 2011 m., 2014 m., 2015 m.).

 

ADTAĮ DABAR

Šiuo metu vadovaujamės ADTAĮ, kurį sudaro 54 straipsniai, tad per 20 metų šio įstatymo straipsnių padaugėjo beveik 4 kartus. Pagrindinis ir svarbiausias įstatymo tikslas – numatyti šios srities bendrą situaciją ir bendruosius asmens duomenų apsaugos principus, kad būtų galimybė jais vadovautis atsiradus naujovių, apie kurias galbūt nė nebuvo susimąstyta anksčiau. Tačiau, atsižvelgiant į aktualumą ir detalesnio išaiškinimo poreikį, ADTAĮ tam tikros temos yra išaiškintos plačiau, t. y.:

 • Asmens kodo naudojimas
 • Asmens duomenų tvarkymas socialinio draudimo ir socialinės paramos tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas sveikatos apsaugos tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas rinkimų, referendumo, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas mokslinio tyrimo tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas statistikos tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
 • Asmens duomenų tvarkymas elektroninių ryšių srityje
 • Vaizdo stebėjimas
 • Mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas

Prabėgus metams po ADTAĮ priėmimo, 1997 m., veiklą pradėjo ir VDAI, tad 2016 m. minimas pagrindinio asmens duomenų apsaugą Lietuvoje reglamentuojančio teisės akto 20-metis, o 2017 m. – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos jubiliejus.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-27 11:41:35