Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę? (2014-04-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. Pažymėtina, kad ši ERĮ nuostata yra taikoma ne tik tuo atveju, kai tiesioginės rinkodaros pasiūlymai yra siunčiami elektroniniu paštu, bet ir telefonu trumposiomis (SMS) žinutėmis. Taigi gavę tiesioginės rinkodaros pasiūlymą, pagalvokite ar anksčiau nesate davę tokio sutikimo (pvz., dalyvaudami akcijose, žaidimuose, pildydami anketas, tapdami lojalumo programos dalyviu ar pan.).

ERĮ 69 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę. Pažymėtina, kad vadovaujantis šia ERĮ nuostata tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti siunčiami tik esamiems klientams, laikantis nustatytų sąlygų, o kitiems asmenims gali būti siunčiama tik esant jų išankstiniam sutikimui.

Fizinių asmenų asmens duomenys Lietuvos Respublikoje tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ. Jame numatomos ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės. Todėl, jei tiesioginės rinkodaros pasiūlymą gavote savo asmeninio elektroninio pašto adresu ar telefono ryšio numeriu, ir neprisimenate, ar buvote davę sutikimą, arba norite sužinoti, iš kur gauti Jūsų duomenys, vadovaudamiesi ADTAĮ 25 straipsnio 1 dalimi, turite teisę iš duomenų valdytojo gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo teikiami bent per paskutinius vienerius metus. Tuo atveju, jei kreipsitės į tiesioginės rinkodaros siuntėją prašydami pateikti aukščiau nurodytą informaciją, atsakymas Jums turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Pagal ERĮ 69 straipsnio 3 dalį draudžiama tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti elektroninio pašto pranešimus slepiant siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybę arba nenurodant galiojančio adreso, kuriuo gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntimą. Nebenorėdami daugiau gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, Jūs turėtumėte apie tai pranešti siuntėjui. Pagal ADTAĮ 27 straipsnio 3 dalį, turite teisę nesutikit, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nenurodydami motyvų. Tokiu atveju tiesioginės rinkodaros siuntėjas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus bei informuoti duomenų gavėjus.

Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntėjo veiksmus ar neveikimą galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi terminas pateikti atsakymą. Reikalavimai skundui nurodyti ADTAĮ 43 straipsnyje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vienas iš reikalavimų skundui yra pareiškėjo parašas. Jei norite skundą pateikti elektroniniu paštu, jį privalėsite pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Pasirašytą skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai galite pateikti paštu, atnešti į buveinę (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu atsiųsti elektroniniu paštu (ada@ada.lt). Skundą galite pateikti ir pasinaudodami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikiamomis elektroninėmis administracinėmis paslaugomis: /go.php/Asmenu-skundu-ir-pranesimu-nagrinejimas931.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal ERĮ 3 straipsnio 1 dalį abonentas – tai asmuo, kuris yra viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties su šių paslaugų teikėju šalis. Jeigu elektroninio pašto adresas ar telefono ryšio numeris priklauso juridiniam asmeniui, kreiptis į duomenų valdytoją ir (arba) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, reikėtų juridinio asmens vadovui arba įgaliotam asmeniui.

Rekomenduojamą skundo formą ir Atmintinę, kaip pateikti skundą, galite rasti adresu: /go.php/Skundu-teikimas676767.

Skundo tyrimui atlikti reikalingas elektroninio pašto pranešimo aprašas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikiantis tyrimui reikalingus duomenis apie elektroninio pašto pranešimo siuntėją. Plačiau apie tai VDAI atsakyme į DUK „Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?“.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:55:22