Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Įmonės, įstaigos ir organizacijos reikalauja pateikti asmens duomenis. Ar toks reikalavimas yra teisėtas? (2014-04-01)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, duomenų valdytojas privalo užtikrint, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis. ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, jog asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, t. y. asmens duomenų gali būti tvarkoma tik tiek, kiek jų yra būtina tvarkymo tikslui pasiekti. Vadovaujantis šia ADTAĮ nuostata, duomenų valdytojas kiekvienu atveju, tvarkydamas asmens duomenis, privalo įvertinti kokia apimtimi jam jų reikia, kad nustatytas duomenų tvarkymo tikslas būtų pasiektas.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tada, kai yra nors vienas iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų, t. y., jeigu:
1) duomenų subjektas duoda sutikimą;
2) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3) pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis;
4) siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus;
5) įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys;
6) reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Ypatingi asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalyje išvardintais teisėto tvarkymo kriterijais, t. y.:
1) duomenų subjektas duoda sutikimą;
2) toks tvarkymas yra būtinas darbo ar valstybės tarnybos tikslais duomenų valdytojo teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti įstatymų nustatytais atvejais;
3) reikia apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens esminius interesus, kai duomenų subjektas nepajėgia duoti sutikimo dėl fizinės negalios arba yra neveiksnus;
4) asmens duomenis tvarko savo veikloje fondas, asociacija ar kita ne pelno organizacija politiniais, filosofiniais, religiniais ar su profesinėmis sąjungomis susijusiais tikslais, jei tvarkomi asmens duomenys yra susiję tik su šios organizacijos nariais arba su asmenimis, kurie nuolat kitaip dalyvauja jos veikloje dėl šios organizacijos siekiamų tikslų. Šie asmens duomenys negali būti teikiami trečiajam asmeniui be duomenų subjekto sutikimo;
5) duomenų subjektas asmens duomenis paskelbė viešai;
6) įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti;
7) jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme;
8) įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, kiekvienu atveju prieš teikdamas savo asmens duomenis, turite teisę žinoti, o duomenų valdytojas, vadovaudamasis ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalimi, privalo pateikti Jums šią informaciją:
1) savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) arba nurodyti pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);
2) kokiais tikslais ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys;
3) kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 10:58:06