Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Dažnai pasitaiko, kad įvairiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose prašoma pateikti asmens kodą. Ar toks reikalavimas yra teisėtas? Ar galiu nesutikti jį atskleisti? (2014-04-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 7 straipsnio nuostatos numato asmens kodo naudojimo teisėtumą. Pagal šio straipsnio 2 dalį, naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, kai asmens kodą naudoti draudžiama, t. y. draudžiama asmens kodą skelbti viešai, draudžiama rinkti ir naudoti asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais.

ADTAĮ 7 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kai asmens kodą galima naudoti be duomenų subjekto sutikimo, t. y.:
1) jeigu tokia teisė yra nustatyta šiame ir kituose įstatymuose;
2) atliekant mokslinį arba statistinį tyrimą ADTAĮ 12 ir 13 straipsniuose nustatytais atvejais;
3) valstybės, žinybiniuose registruose, jeigu jie yra įteisinti Valstybės registrų įstatymo nustatyta tvarka, ir informacinėse sistemose, jeigu jos yra įteisintos teisės aktų nustatyta tvarka;
4) juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su paskolų teikimu ir skolų išieškojimu, draudimu ar lizingo (finansinės nuomos) verslu, taip pat sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo bei kitų socialinę paramą teikiančių ir administruojančių institucijų ir švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys asmens kodą gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo gautas, ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina teisėtam ir apibrėžtam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti;
5) įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 23 d. administracinėje byloje Nr. A822-1173/2013 pasisakė, jog „[...] asmenys sudarantys sutartis [...], sutartyse nurodo ne tik savo vardą ir pavardę, bet ir telefono numerį, adresą bei bendrosios atsiskaitymo knygelės numerį, remiantis šių asmens duomenų visuma, asmenį galima vienareikšmiškai identifikuoti ir tam nėra būtina naudoti asmens kodą“. Atsižvelgiant į tai, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti būtinybę nurodyti asmens kodą sutartyje. Tuo atveju, kai šis duomuo nėra būtinas asmeniui identifikuoti, vietoje asmens kodo pakaktų nurodyti kitą asmens duomenį, pavyzdžiui, gimimo datą.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, jeigu nėra ADTAĮ 7 straipsnio 3 dalyje numatytų išimčių, asmens kodas gali būti tvarkomas tik jeigu duomenų subjektas duodą sutikimą.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:23:58