Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar darbdavys prieš įdarbinimą turi teisę prašyti kandidato į darbuotojus pateikti teistumo pažymą? (2016-12-02)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 5 straipsnio 4 dalis numato, kad asmens duomenis, susijusius su asmens teistumu, nusikalstamomis veikomis ar saugumo priemonėmis, vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka gali tvarkyti tik valstybės institucija ar įstaiga. Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys tokius duomenis gali tvarkyti įstatymų nustatytais atvejais, kai yra tinkamai įgyvendintos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos priemonės duomenų subjekto teisėtiems interesams apsaugoti.

Atsižvelgiant į tai, darbdavys, prašydamas pateikti duomenis apie teistumą, turi turėti konkrečiame įstatyme įtvirtintą teisę reikalauti iš kandidato į darbuotojus ar darbuotojo duomenų apie teistumą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme (toliau – Įstatymas) yra numatyta, kad šiame Įstatyme nurodytų įmonių, kuriose valstybė turi sprendžiamąją galią, vadovai ir jų pavaduotojai, negali būti paskirti eiti šių pareigų, jeigu asmuo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar valdymo tvarkai ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba baudžiamojo nusižengimo atveju nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai. Taigi tokiu atveju darbdavys, prieš priimdamas asmenį į Įstatyme nurodytas pareigas, turi teisę prašyti, kad kandidatas į darbuotojus pateiktų Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą apie tai, kad jis nėra teistas už atitinkamas nusikalstamas veikas.

Tuo atveju, jeigu darbdaviui joks įstatymas nenumato galimybės tvarkyti asmens duomenų apie teistumą, darbdavys tokio pobūdžio duomenų negali kandidato į darbuotojus prašyti pateikti. Pažymėtina, kad duomenų apie teistumą tvarkymas aptariamu atveju taip pat negali būti grindžiamas ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto sutikimu, kadangi aptariamu atveju neįmanoma užtikrinti, kad jis pateikiamas savo noru.

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-01 15:55:13