Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar nepilnametis turi teisę duoti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais? (2016-11-30)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 12 dalyje yra apibrėžta tik paties sutikimo sąvoka ir nėra reglamentuojamas amžius, nuo kurio asmuo gali duoti sutikimą. Nepilnamečių asmenų veiksnumas ir jų galimybė atlikti tam tikrus veiksmus yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), todėl ir nepilnamečio sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais davimas turi atitikti Civilinio kodekso reikalavimus.

Pavyzdžiui, pagal Civilinio kodekso 1.88 straipsnio 1 dalį nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sandorius sudaro tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (priešingu atveju toks sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu), išskyrus sandorius, kuriuos toks nepilnametis pagal šį kodeksą ar kitus įstatymus turi teisę sudaryti savarankiškai. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 7 straipsnis numato neigiamą poveikį vaikams darančios reklamos naudojimo draudimus.

2016 m. balandžio 27 d. priimtame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris bus taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d., 8 straipsnyje yra numatyta, kad, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu ir tai susiję su informacinės visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu vaikui, vaiko asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jei vaikas yra bent 16 metų amžiaus. Kai vaikas yra jaunesnis negu 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu tą sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko įstatyminiai atstovai, pavyzdžiui, tėvai. Informacinės visuomenės paslauga yra paprastai už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija laikosi nuomonės, kad nepilnametis turi teisę duoti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu jam yra sukakę 16 metų.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-30 13:55:45