Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai turi teisę viešai skelbti asmenų, ketinančių registruoti santuoką, sąrašus su asmens duomenimis? (2016-11-29)

Asmens duomenų tvarkymas (įskaitant asmens duomenų skelbimą) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu tai atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 ir 5 straipsnių nuostatas. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų (duomenų subjektas duoda sutikimą; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus; įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.19 straipsnyje nurodyta, kad prašymo įregistruoti santuoką padavimo faktas viešai skelbiamas šio kodekso 3.302 straipsnio nustatyta tvarka. Kodekso 3.302 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prašymo įregistruoti santuoką padavimo faktas skelbiamas viešai teisingumo ministro nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, skelbime nurodoma ketinančių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo data ir būsimos santuokos registravimo data. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos iš esmės analogiškos nuostatos. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo data ir būsimos santuokos registravimo laikas.

Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160, 65 punktas numato, kad apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus – ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.

Taigi civilinės metrikacijos įstaigos norinčių susituokti asmenų asmens duomenis viešai savivaldybės interneto svetainėje skelbia teisėtai, laikydamosi pirmiau nurodytų teisės aktų reikalavimų.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-29 14:37:05