Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ketiname tvarkyti asmens duomenis kompiuteriu. Prašome paaiškinti, kokius veiksmus turime atlikti, kad nepažeistume Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (2016-04-25)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 31 straipsnis numato, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiniu būdu tik tuo atveju, kai duomenų valdytojas arba jo atstovas (pagal ADTAĮ 1 straipsnio 3 dalies 3 punktą) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI), išskyrus atvejus, kai asmens duomenys tvarkomi:

1) vidaus administravimo tikslais;
2) politiniais, filosofiniais, religiniais ar su profesinėmis sąjungomis susijusiais tikslais, jeigu asmens duomenis tvarko savo veikloje fondas, asociacija ar kita ne pelno organizacija, kai tvarkomi asmens duomenys yra susiję tik su šios organizacijos nariais arba su asmenimis, kurie nuolat kitaip dalyvauja jos veikloje dėl šios organizacijos siekiamų tikslų;
3) šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytais atvejais;
4) Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, bei nesant ADTAĮ 31 straipsnio 1 dalyje numatytų išimčių, privalote pateikti VDAI pranešimą apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu, t. y. užsiregistruoti duomenų valdytoju Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Pranešimas apie duomenų tvarkymą teikiamas vadovaujantis Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262.

Duomenų valdytojai registruojami neatlygintinai. Daugiau informacijos ir rekomenduojamą pranešimo apie duomenų tvarkymą formą bei duomenų apsaugos priemonių aprašą rasite adresu: /go.php/Pranesimu-formos109109109109.

Atkreipiame dėmesį, kad užpildytas ir pasirašytas pranešimos formas galite pateikti paštu, atnešti į buveinę (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu atsiųsti elektroniniu paštu (ada@ada.lt). Taip pat pranešimą galite pateikti ir pasinaudodami VDAI teikiamomis elektroninėmis administracinėmis paslaugomis: /go.php/Duomenu-valdytoju-registravimas791.

Atkreipiame dėmesį, kad rekomenduojamą pranešimo formą galite pasirinkti atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu ketinate tvarkyti asmens duomenis. Tuo atveju, jeigu ketinate tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, internetinės prekybos tikslu, tuomet turite užpildyti Pranešimo apie duomenų tvarkymą elektroninės prekybos tikslu formą. Asmens duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu, turite užpildyti Pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu formą, o vykdant vaizdo stebėjimą – Pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą formą. Duomenų valdytojai, ketinantys tvarkyti srauto duomenis, pildo Pranešimo apie srauto duomenų tvarkymą formą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ADTAĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, pavyzdžiui, kai duomenų valdytojas automatiniu būdu ketina tvarkyti ypatingus asmens duomenis, VDAI atlieka išankstinę patikrą. Duomenų valdytojas privalo VDAI nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki numatomų duomenų tvarkymo veiksmų pradžios pranešti VDAI apie atvejus, nurodytus 33 straipsnio 1 dalyje. Tokie duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik gavus VDAI leidimą. Pažymėtina, kad gavus VDAI leidimą tvarkyti, pavyzdžiui, ypatingus asmens duomenis, duomenų valdytojams nereikia atskirai pranešti apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu.

Daugiau informacijos ir pranešimo dėl išankstinės patikros formas rasite adresu: /go.php/Isankstine-patikra506.

Pažymėtina, kad pagal ADTAĮ 30 straipsnio 1 dalį duomenų valdytojas privalo turėti rašytinės formos dokumentą, pavyzdžiui, asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios turi atitikti Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12.), 8 punktą.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-25 14:43:55