Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar energijos suvartojimo skaitiklių rodmenys yra asmens duomenys? (2015-10-27)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 1 dalimi, asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Atsižvelgiant į tai, daugiabučių gyvenamųjų namų atskirų butų karšto vandens apskaitos įrenginių duomenys yra laikytini asmens duomenimis, kurie turi būti tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ.

Atkreipiame dėmesį į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 29 straipsnio darbo grupės (toliau – Darbo grupė) Nuomonę Nr. 12/2011 dėl pažangiųjų skaitiklių naudojimo, priimtą 2011 m. balandžio 4 d. (ją galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp183_lt.pdf). Šioje nuomonėje pažymima, kad vienas iš argumentų, kuriuo remiantis yra padaryta išvada, kad naudojant pažangiuosius skaitiklius ir atitinkamai bet kokias būsimas pažangiųjų tinklų ir išmaniųjų prietaisų technologijas yra tvarkomi asmens duomenys yra toks: „Pirmiau išvardyti pažangiųjų skaitiklių duomenys dažniausiai yra susieti su atskirais identifikacijos numeriais, pavyzdžiui, su skaitiklio identifikacijos numeriu. Kai energija tiekiama namų ūkiams, šis identifikacijos numeris yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, kuris atsako už to namų ūkio energijos sąskaitą. Kitaip tariant, šis prietaisas suteikia galimybę išskirti konkretų asmenį iš kitų vartotojų.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-27 09:54:05