Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar gali duomenų valdytojas paskelbti asmens duomenis viešai? (2014-11-01)

Asmens duomenų tvarkymas (įskaitant skelbimą) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 ir 5 straipsnių reikalavimus, t. y. asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia nustatytam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų: duomenų subjektas duoda sutikimą (pavyzdžiui, klientas duoda įmonei sutikimą, kad jo nuotrauka ir komentaras ar atsiliepimas apie įmonės teikiamas paslaugas būtų paskelbti viešai įmonės interneto svetainėje); sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu, viešai skelbiami bankrutavusių asmenų tam tikri asmens duomenys); įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo atveju, turi būti bent vienas iš ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų. Tuo atveju, jei nėra nė vieno iš ADTAĮ 5 straipsnyje nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti viešai skelbiami. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad pagal ADTAĮ 7 straipsnio 4 dalį, draudžiama asmens kodą skelbti viešai.

Informuojame, kad pagal ADTAĮ 23 straipsnį duomenų subjektai turi teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi, todėl duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją dėl šių teisių įgyvendinimo. Vadovaujantis ADTAĮ 23 straipsnio 3 dalimi, duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:29:45