Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ką daryti, jeigu mano, kaip duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos? (2014-04-01)

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 23 straipsnio 1 dalimi, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

ADTAĮ 23 straipsnio 2 dalis nustato, kad duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas Jums įgyvendinti ADTAĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatytas teises. Todėl Jūs, dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisės, susijusios su supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų įgyvendinimo, galite kreiptis į duomenų valdytoją, o atitinkamais atvejais ir į duomenų tvarkytoją, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę.

Dėl teisės nesutikti, jog būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įgyvendinimo galite kreiptis į duomenų valdytoją, o atitinkamais atvejais ir į duomenų tvarkytoją, pateikęs rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Vadovaujantis ADTAĮ 23 straipsnio 3 dalimi, duomenų valdytojas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti Jūsų prašymą įgyvendinti ADTAĮ nustatytas Jūsų teises. Duomenų valdytojas, gavęs Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos turi pateikti Jums atsakymą. Jeigu Jūsų prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti Jums atsakymą raštu.

Atsižvelgiant į tai, prašymą rekomenduotina pateikti rašytine forma.

Pagal ADTAĮ 23 straipsnio 4 dalį, Jūs galite skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šio straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. Inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka galite skųsti teismui.

Reikalavimai skundui nurodyti ADTAĮ 43 straipsnyje, t. y. skunde nurodoma:
1) adresatas – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
2) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir pareiškėjo pageidavimu – jo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas;
3) skundžiamo duomenų valdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, buveinės, gyvenamosios arba duomenų tvarkymo vietos adresas;
4) skundžiamų veiksmų (neveikimo) apibūdinimas, jų padarymo laikas ir aplinkybės;
5) pareiškėjo prašymas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
6) skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Pažymėtina, kad prie skundo gali būti pridedami turimi įrodymai ar jų aprašymas. Rekomenduojamą skundo formą ir Atmintinę, kaip pateikti skundą, galite rasti adresu:  /go.php/Skundu-teikimas676767

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vienas iš reikalavimų skundui yra pareiškėjo parašas. Jei norite skundą pateikti elektroniniu paštu, jį privalėsite pasirašyti saugiu elektroniniu būdu. Pasirašytą skundą Inspekcijai galite pateikti paštu, atnešti į buveinę (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu atsiųsti elektroniniu paštu (ada@ada.lt). Skundą galite pateikti ir pasinaudodami Inspekcijos teikiamomis elektroninėmis administracinėmis paslaugomis: /go.php/Asmenu-skundu-ir-pranesimu-nagrinejimas931.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:57:29