Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Duomenų teikimas į jungtines skolininkų duomenų rinkmenas Jums tapus skolininku (2014-04-01)

Jeigu laiku ir tinkamai neatsiskaitėte už prekes bei paslaugas ir tapote skolininku, kreditorius (t. y. duomenų valdytojas, tvarkantis Jūsų asmens duomenis, kuriam esate skolingas), kuriam esate skolingas, Jūsų atžvilgiu gali imtis tam tikrų veiksmų. Šiame apibendrinime rasite informaciją apie tai, kokios yra kreditoriaus pareigos tvarkant Jūsų asmens duomenis, ir kokios yra Jūsų pareigos bei teisės.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 21 straipsnio 2 dalis numato, kad duomenų valdytojas turi teisę skolininkų duomenis, taip pat ir asmens kodą, teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (toliau – jungtines rinkmenas). Taigi kreditorius turi teisėtą interesą perduoti Jūsų asmens duomenis tiems duomenų valdytojams, kurie tvarko jungtines rinkmenas (t. y. „juoduosius sąrašus“). Pastebėtina, kad duomenys perduodami be Jūsų sutikimo, jei duomenų valdytojas tinkamai įgyvendina ADTAĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas. Viena iš sąlygų yra turėti pateikto priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą ir jo pateikimo (išsiuntimo) Jums faktą patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas, pavyzdžiui, priminimai siunčiami registruotu laišku. Jungtinės rinkmenos duomenų valdytojas turi teisę gautus Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims, siekiantiems įvertinti Jūsų mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

ADTAĮ 21 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad prieš teikdamas Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, kreditorius privalo Jums raštu pateikti priminimą apie Jūsų įsipareigojimų nevykdymą. Per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Jums buvo išsiųstas priminimas, Jūs turite galimybę atlikti šiuos veiksmus: padengti įsiskolinimą, kreiptis dėl mokėjimo termino atidėjimo arba pagrįstai ginčyti įsiskolinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu neatlikote nė vieno iš aukščiau nurodytų veiksmų arba kreditorius mano, kad Jūsų atlikti veiksmai nebuvo tinkami (pvz., nėra priežasčių atidėti mokėjimo terminą, padengėte ne visą įsiskolinimą ir pan.), kreditorius turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis į jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.

Jungtinės rinkmenos duomenų valdytojas iš kreditoriaus gavęs Jūsų asmens duomenis privalo Jums suteikti šią informaciją (išskyrus atvejus, kai Jūs tokią informaciją jau turite):
1) apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;
2) kokiais tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
3) iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų duomenys surinkti, kam ir kokiais tikslais teikiami, apie Jūsų teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis buvimą.

Informuojame, kad duomenys apie faktą, jog Jūs laiku ir tinkamai neįvykdėte savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, jungtinėje rinkmenoje negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo dienos. Kai įsiskolinimą padengiate, jungtinės rinkmenos duomenų valdytojas ir kreditorius privalo užtikrinti, kad tvarkant duomenis apie Jūsų tinkamai ir laiku neįvykdytus finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus būtų nurodoma:
1) kad Jūs įsiskolinimą padengėte;
2) įsiskolinimo padengimo data.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę susipažinti su kreditoriaus ir jungtinės rinkmenos duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Ši teisė įgyvendinama ADTAĮ 23 ir 25 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 10:12:15